ЛюбопитноНовини

НАП ПРОВЕРЯВА ЕКСПЕРТИЗИТЕ КЪМ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Към колегите оценители, които изготвят експертизи към Търговския регистър при Агенция по вписванията. Запознайте се с наша направена публикация във фейсбук гупа „Клуб на оценителите в България“. Информацията е полезна и за потребителите, желаещи да извършат апорт на непарична вноска съгл. Чл. 72 от търговския закон.
Уважаеми колеги, органът по приходите НАП все по-често започна да се съмнява в изведените пазарни стойности в заключенията на вещите лица от експертизи към Търговския регистър (Агенция по вписванията) и назначава насрещни експертизи. Да си опичаме акъла, за да не ни дават отново по телевизията!
По молба на г-жа Кристина Найденова редактирам публикацията и я разширявам, за да изясня проблема и кое възбужда съмненията на органа по приходите.
Съществува да речем хипотетичен случай, в който Дружество А инвестира свой капитал и закупува имоти на стойност 100 единици. След два месеца същото Дружество взима решение да апортира имотите в новоучредяващо се дружество B и се обръща към Агенцията по вписванията с молба (искане) за апорт, при което се назначават 3 вещи лица да извършат оценката на непаричната вноска. Вещите лица дават своето заключение, че имотите са с пазарна стойност 20 единици и Дружество А може да запише капитал от 20 единици в Дружество В. Очевидна е фрапантната разлика от покупната цена до оценката на пазарната стойност от вещите лица – 80 единици разлика в по-малко. Какво се получава в счетоводството на Дружество А: отчита се голяма загуба от 80 единици при прехвърлянето на тези активи от дружество в дружество, при което от актив с отчетна/балансова стойност 100 единици, след апорта се записва финансово участие в Дружество В само 20 единици. Дружество А осчетоводява от тази сделка загуба от 80 единици и да речем в края на отчетния период същото дружество завършва с нулев финансов резултат или дори отрицателен. Налице е изкривяване в счетоводната печалба, при което се получава изкривен данъчен ефект и Дружество А не заплаща дължимите на държавата данъци от печалбата.
Органът по приходите е наясно, че чрез сделка Апортна вноска се пести ДДС (при тази сделка ДДС не се начислява) и стриктно съблюдава да е точно направено прехвърлянето чрез апорта. Не забравяйте, че тези хора в администрацията имат връзка до интернет и проверяват в порталите за имоти ориентировъчни цени. В случай на възникнало съмнение възлагат насрещна експертиза. От тяхното желание или нежелание по-късно зависи дали ще бъдат сезирани разследващи органи за престъпление. Нека не забравяме, че всички ние в рамките на нашата оценителска компетентност носим наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс съгласно Чл. 260. (Отм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Лицензиран оценител, който даде невярна оценка или заключение за стойността на оценявано имущество и от това произтече щета в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до три години и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.
Това е!

George Volenov

Уважаеми колеги, органът по приходите НАП все по-често започна да се съмнява в изведените пазарни стойности в заключенията на вещите лица от експертизи към Търговския регистър (Агенция по…

Leave a Reply